Podané trestní oznámení

Několik let jsme svědky systematického a organizovaného úsilí několika fyzických osob, kteří hospodaří s cizími penězi na vlastní účet. Nejedná se o politiky, jak je veřejnost většinou zvyklá. Jedná se o vysoce postavené managery státem vlastněné instituce, kteří v průběhu několika let vymysleli důmyslný systém, jak okrádat stát a pumpovat veřejné peníze do svých kapes. Rozdělují miliardové veřejné fondy a díky tomu, jaké zastávají funkce, se ocitají v mnohonásobných střetech zájmů. Spoléhají na to, že celý proces přerozdělování peněz na vědu je natolik složitý a jejich cíle na první pohled natolik ušlechtilé, že je u toho nikdo nechytí….

Za zvláštní pozornost pak stojí jejich ignorace faktu, že se jedná o peníze, které měly být původně určeny ke zkoumání nových léků, kde budou jistě chybět. Při tvorbě zákona o vědecko-výzkumných institucích neměl zákonodárce zajisté záměr, aby byly finance na výzkum používány pro financování businessu.

Do budoucna chceme zabránit dalším podnikavcům chovat se podobně. Zasadíme se proto, aby zákonodárce co nejrychleji zákonem přesněji definoval, jak mohou být použity jak peníze za získané za licence, tak peníze určené na výzkum ve státních institucích.

Podporujeme zveřejnění, objasnění a vyšetření celé kauzy, respektive všech kauz, na které jsme postupem času narazili, neboť jako vědci máme letité zkušenosti s tím, jak je věda financované a jak je podfinancovaná. Jak složitě a pracně se získávají finance na výzkum. Co by dala některá pracoviště a vědci za to, kdyby mohli získat pár milionů ročně navíc na svůj výzkum! Má-li jeden ústav či instituce přebytek financí a neumí-li je účelně využít pro svůj výzkum, pak budeme navrhovat změnu legislativy, aby tyto přebytky buď byly přerozdělovány jiným vědeckým pracovištím, a nebo aby se takováto instituce neucházela o další veřejné zdroje určené na základní výzkum. Zdroje jsou omezené a mohou být účelně využity jinými institucemi, ústavy a vědci. Věříme ve spolupráci na poli vědy, v solidaritu a také v excelenci, ale bez hamižnosti, sobectví a bezohlednosti.

Trestní oznámení:

Městské státní zastupitelství v Praze
Náměstí 14. října 2188/9
150 00 Praha 5

V Praze dne 10.02.2021

Právní zástupce oznamovatele: Mgr. Martin Doleček, advokát
Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4

Oznámení o podezření, že mohl být spáchán trestný čin

JEDNOU
Datovou schránkou

Přílohy: – dle textu.

I. Místní příslušnost policejního orgánu
 1. Z hlediska místní příslušnosti policejního orgánu k prověření níže popsaného jednání má oznamovatel za to, že příslušným je v tomto případě policejní orgán, v jehož obvodu mohl být trestný čin spáchán, přičemž za toto místo lze vzhledem k podstatě níže popsaného jednání, které spočívá v nakládání s majetkem společnosti i&iPrague, s.r.o., IČ: 060 58 485, se sídlem Flemingovo náměstí 542/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, společnosti IOCB TECH s.r.o., IČO: 289 34 024, se sídlem Flemingovo nám. 542/2, 166 00 Praha 6 a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., IČ: 613 88 963, se sídlem Flemingovo nám. 542/2, 166 10 Praha 6, považovat území hl. města Prahy. Oznamovatel podává v souvislostí s níže popsaným jednáním podezřelých osob podnět k postupu dle ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu k Městskému státnímu zastupitelství v Praze.
II. Předmět podání
 1. Oznamovatel, zastoupen Mgr. Martinem Dolečkem, advokátem, (dále jen jako „oznamovatel“) žádá o přezkoumání níže popsaného jednání z pohledu možného spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle ustanovení § 220 trestního zákoníku, kterého se mohla dopustit společnost i&i Prague, s.r.o., IČ: 060 58 485, se sídlem Flemingovo náměstí 542/2, 160 00 Praha 6 (dále jen ,,i&i Prague, s.r.o.“), společnost IOCB TECH s.r.o., IČ: 289 34 024, se sídlem Flemingovo nám. 542/2, 166 00 Praha 6 (dále jen ,,IOCB TECH s.r.o.“) resp. jiné osoby, a to níže popsaným jednáním.
 1. Společnost i&i Prague, s.r.o. vznikla 2. května 2017 a jako předmět podnikání je u této společnosti v obchodním rejstříku zapsána výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona. Společnost má jediného jednatele, dozorčí radu společnost nezřídila. Jediným společníkem společnosti i&i Prague, s.r.o. je společnost IOCB TECH s.r.o., IČ: 289 34 024, se sídlem Flemingovo nám. 542/2, 166 00 Praha 6 (dále jen ,,IOCB TECH s.r.o.“). Jediným společníkem společnosti IOCB TECH s.r.o. je pak Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., IČ: 613 88 963, se sídlem Flemingovo nám. 542/2, 166 10 Praha 6 (dále jen „ÚOCHB AV ČR vvi“), jehož zřizovatelem je Akademie věd České republiky. ÚOCHB tedy patři mezi veřejné výzkumné instituce, jejichž činnost je upravena zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen ,,zákon o veřejných výzkumných institucích“).

Důkaz:

– výpisem z rejstříku veřejných výzkumných institucí
– výpisy z obchodního rejstříku

 1. Na svých internetových stránkách společnost i&i Prague, s.r.o. deklaruje, že působí jako soukromá společnost pod křídly Akademie věd České republiky a jejího Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB AV ČR vvi). Dále společnost i&i Prague, s.r.o. taktéž uvádí, že jejím cílem je identifikovat potenciál a podporovat nové vynálezy středoevropských vědců a výzkumníků, což dělá prostřednictvím poskytováním finančních investic jiným společnostem. ÚOCHB AV ČR vvi pak na svých internetových stránkách ke společnosti i&i Prague, s.r.o. uvádí, že byla založena mimo jiné k tomu, aby zastupovala ÚOCHB AV ČR vvi ve spin-off společnostech, které vzešly z ÚOCHB AV ČR vvi.

Důkaz:

 1. Společnost IOCB TECH s.r.o. pak na svých internetových stránkách prezentuje, že spojuje výsledky základního výzkumu prováděného na ÚOCHB AV ČR vvi s potřebami obchodních partnerů, aby v konečném důsledku přinesla humánnímu použití nové myšlenky v medicínské chemii a dalších oblastech chemie.

Důkaz:

 1. Podle informací, které má oznamovatel k dispozici, jsou finanční zdroje, s nimiž nakládají společnosti IOCB TECH s.r.o. a i&i Prague, s.r.o., tvořeny pouze finančními prostředky ve formě jakýchsi „provizí z prodeje patentů“ vytvořené a vlastněné mateřskou ÚOCHB AV ČR vvi. Konkrétně mají být uvedené finanční prostředky získávány tak, že patenty vyvinuté či vlastněné ÚOCHB AV ČR vvi, jsou nabízeny s využitím „služeb“ údajně poskytovaných společností IOCB TECH s.r.o. Přičemž před založením IOCB TECH s.r.o. patenty třetím osobám prodávala samotná ÚOCHB AV ČR vvi bez prostředníků. Za tyto „služby“ hradí ÚOCHB AV ČR vvi společnosti IOCB TECH s.r.o., tedy své vlastní dceřiné společnosti, pravděpodobně konkrétní % odměny odvozené od celkových příjmů ÚOCHB AV ČR vvi z prodeje patentů a licencí třetím osobám. Aniž by bylo zřejmé, jaký má takové ujednání obchodní smysl a nakolik je obvyklým, získává společnost IOCB TECH s.r.o. od ÚOCHB AV ČR vvi také finanční prostředky nejen ze smluv uzavřených po zahájení spolupráce mezi těmito dvěma subjekty, ale dokonce i z příjmů plynoucích ze smluv uzavřených mezi ÚOCHB AV ČR vvi a třetími osobami před vznikem IOCB TECH s.r.o. Jinými slovy, ÚOCHB AV ČR vvi hradí své vlastní dceřiné společnosti IOCB TECH s.r.o. část inkasa ze všech licenčních příjmů ÚOCBH AV ČR vvi, ať už se společnosti IOCB TECH s.r.o. na získání těchto inkas v minulosti podílela či nikoliv. Nelze tak vyloučit, že může jít o účelové jednání s cílem odčerpat finance z mateřské ÚOCHB AV ČR vvi. Takto hrazené finanční prostředky, které v delším časovém úseku dosahují řádů stovek milionů korun českých (například za rok 2019 se jedná o 130 mil. Kč), přitom IOCB TECH s.r.o. podle informací plynoucích z veřejně dostupných zdrojů nevrací svému mateřskému ÚOCHB AV ČR vvi jako podíl na zisku (dividendu), ale ponechává si veškeré finance k vlastnímu užitku. IOCB TECH s.r.o., s těmito finančními prostředky zcela volně a bez jakýchkoliv zákonných limitů nakládá a financuje s nimi mimo nákladných zahraničních služebních cest, platů dosahujících zřejmě nadstandardní výše, apod. i provoz a investice společnosti i&i Prague, s.r.o.
 1. Společnost i&i Prague, s.r.o. tyto získané finanční prostředky, opět bez jakýchkoliv zákonných brzd a omezení a při absenci jakékoliv veřejné kontroly či dohledu, dle vlastního uvážení investuje či s nimi jinak volně nakládá. Z veřejně dostupných podkladů týkajících se společnosti i&i Prague, s.r.o. přitom plyne, že uvedený model spolupráce v současné době intenzivně probíhá, když společnost i&i Prague, s.r.o získala (zřejmě formou příplatku mimo základní kapitál) již cca 70 milionů českých korun (k tomu viz účetní závěrka), které zřejmě investovala do dalších cizích privátních firem nejen v České republice (může jít např. o DIANA Biotechnologies, s.r.o., IČ: 072 81 218, se sídlem Nad Safinou II 366, 252 50 Vestec, zřejmě spoluvlastněnou přes BTCZ Ventures s.r.o. bývalými manažery Mostecké uhelné a.s. P. Pudil a J. Dobrovský, dále pak např. Enantis s.r.o., IČ: 276 76 013, se sídlem Kamenice 771/34, Bohunice, 625 00 Brno, Riocath, Elphogene, s.r.o., IČ: 077 17 067, se sídlem Drnovská 1112/60, Ruzyně, 161 00 Praha 6 aj.) ale i v USA (Dracen Pharmaceuticals) a Německu (PerioTrap). Jinými slovy, oznamovatel je přesvědčen, že oznamovateli neznámé osoby vytvořily systém, kterým „odklání“ veřejné finanční prostředky mimo veřejný dohled a kontrolu.
 1. Dle § 28 odst. 8 zákona o veřejných výzkumných institucích může veřejná výzkumná instituce provést peněžitý či nepeněžitý vklad, nebo jinak úplatně nabýt majetkovou účast v jiné právnické osobě pouze v případě, že tato právnická osoba provádí výzkum a vývoj nebo využívá výsledky hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce. Dostupné informace naznačují, že v daném případě však mohlo dojít k vytvoření účelového řetězce firem, který jim umožňuje, aby prováděly peněžité či nepeněžité vklady či nabývaly majetkové účasti bez možnosti veřejné kontroly. Z dostupných informací vyplývá, že tímto postupem mohou být například financovány libovolné vybrané subjekty, ve kterých mohou mít přímo či nepřímo majetkový podíl totožné osoby. Jako příklad může sloužit skutečnost, že Jan Konvalinka, který je vlastníkem podílu a členem dozorčí rady společnosti DIANA Biotechnologies, s.r.o, IČO: 07281218, je současně významným pracovníkem v ÚOCHB AV ČR vvi. Je třeba doplnit, že dle informací, které má oznamovatel k dispozici, mnoho osob ze zmíněných subjektů se navíc podílí i na procesu rozdělování miliard korun veřejných financí, kdy například Jan Konvalinka, který je významným pracovníkem v ÚOCHB AV ČR vvi, je také členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
 1. Dalším příkladem postupu, ze kterého není oznamovateli zřejmý jeho obchodní smysl jsou například některé dary. Jeden z nich dostal Zdravotní ústav Ostrava od IOCB TECH s.r.o. v červenci 2020 ve formě 10 000 testovacích sad v hodnotě 780 000 Kč, čímž mohlo dojít k potřebě vypisování výběrového řízení. Tyto sady si ale podle veřejně dostupných informací předtím nakoupil IOCB TECH s.r.o od společnosti DIANA Biotechnologies, s.r.o., ve které má přes svou dceřinou společnost i&i Prague, s.r.o. majetkový podíl. Další dar ve výši 15 mil. Kč měl podle veřejně dostupných informací směřovat z IOCB TECH s.r.o. do Nadačního fond Neuron.
 1. Oznamovatel také upozorňuje na skutečnost, že společnost i&i Prague, s.r.o. podle veřejně dostupných informací doposud investovala finanční prostředky, jejichž vznik a původ byl vysvětlen v bodě 6 tohoto oznámení, do cca 10 společností a z těchto finančních prostředků se jí neměla vrátit doposud žádná částka. Samotný provoz a činnost společnosti i&i Prague, s.r.o. pak stojí ročně přibližně 5 až 10 mil. Kč, přičemž se opět jedná o finanční prostředky vzniklé postupem v bodě 6 tohoto oznámení.
 1. Nyní oznamovatel nabyl vědomosti o tom, že společnost i&i Prague, s.r.o. usiluje o založení kapitálového fondu ve spolupráci s Evropským investičním fondem (dále jen jako „EIF“) tzv. Venture capital fond. Dle dostupných informací poskytne společnost i&i Prague, s.r.o částku ve výši cca 500 mil Kč, kterou se chystá údajně získat opět z veřejných zdrojů ÚOCHB AV ČR vvi.
 1. Ačkoli oznamovatel, prostřednictvím svého právního zástupce učinil dotaz u EIF týkající se činnosti společnosti i&i Prague, s.r.o. směřující k založení Venture capital fondu a bližších informací o povaze tohoto fondu, neobdržel od EIF doposud žádnou odpověď. Od i&i Prague, s.r.o. neobdržel oznamovatel žádné informace s argumentem, že subjekt není povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Detailnější informace ohledně stavu založení Venture kapital fondu a jeho financování oběma stranami tak oznamovatel zatím nemá k dispozici.

Důkaz:

 • dopisem právního zástupce oznamovatele Evropskému investičnímu fondu
 1. Z uvedeného je zřejmé, že prostřednictvím shora popsaného schématu byly z ÚOCHB AV ČR vvi, tedy osoby omezené ve svém jednání zákonem, která podléhá veřejné kontrole, a je mimo jiné povinnou osobou podle zákona o svobodném přístupu k informacím a při nakládání se svými finančními prostředky disponující s „veřejnými“ prostředky, vyvedeny peněžní prostředky v řádech stovek milionů českých korun do obchodních společností IOCBH TECH s.r.o. a i&i Prague, s.r.o., tedy do soukromých obchodních společností, které ve své činnosti žádné veřejné kontrole nepodléhají, které nejsou vystaveny kontrole ani podle zákona o svobodném přístupu k informacím (resp. které podle tohoto zákona výslovně odmítají informace poskytovat) a které s těmito prostředky nakládají podle uvážení svého – v obou případech jednočlenného – statutárního orgánu. Tímto jednáním byla znemožněna jakákoliv kontrola veřejnosti i orgánů veřejné moci, které podléhá ÚOCHB AV ČR vvi, nad finančními prostředky v řádech stovek milionů korun českých. Tento – dle oznamovatele protiprávní – stav, kdy soukromé osoby disponují stovkami milionů Kč majícími původ ve „veřejné“ ÚOCHB AV ČR vvi, bude významně prohlouben dokončením údajně připravovaného Venture capital fondu. Zřízením tohoto fondu bude soukromým osobám (zřejmě statutárním orgánům IOCB TECH s.r.o. a i&i Prague, s.r.o.) dáno do jejich volné a neomezené působnosti enormní množství finančních prostředků (až 1 miliarda Kč), a tyto osoby s nimi budou moci nakládat bez jakéhokoliv zákonného omezení, dle svého uvážení, a s vyloučením efektivní veřejné kontroly. V důsledku popsaného tedy může bez jakékoliv veřejné kontroly, netransparentně a bez jakýchkoliv zákonných limitů, tedy dle zcela volného a ničím a nikým nekontrolovaného osobního uvážení, oznamovateli neznámá osoba, poskytovat původně veřejné prostředky dalším neznámým třetím osobám, a to podle svého uvážení. Je navíc třeba zdůraznit, že obvyklá struktura odměňování „správců“ Venture capital fondů bývá stanovována z objemu investovaných finančních prostředků Venture capital fondu a dosahuje kolem 20% takových prostředků – to by v daném případě znamenalo, že z prostředků Venture capital fondu, tedy fakticky (z poloviny) z původně veřejných prostředků, bude soukromým osobám – správcům fondu vypláceno 100 až 200 milionů Kč. A to i přesto, že Venture capital fond nevytvoří v budoucnu žádný zisk a všechny finanční prostředky budou tzv. proinvestovány, tedy utraceny.
 1. Oznamovatel nezná prozatím detaily tohoto konkrétního Venture capital fondu, nicméně dle jemu dostupných informací by k věci mohly poskytnout více informací následující osoby:
 • a) Jaromír Zahrádka, jednatel i&i Prague, s.r.o.;
 • b) Martin Fusek, jednatel IOCHB TECH s.r.o.;
 • c) Jan Konvalinka, vedoucí výzkumné skupiny ÚOCHB AV ČR vvi;
 • d) Karel Kupias, jeden z ředitelů i&i Prague, s.r.o.;
 • e) Jiří Mos, tzv in-licence manažer z i&i Prague, s.r.o.;
 • f) Barbora Šumová, manažer pro investice, i&i Prague, s.r.o.;
 • g) Ivan Vohlmuth, působící ve skupině Royalton Partners, www.royalton-partners.com, která by přes Energy power group SA Lucembursko měla vlastnit fotovoltaické elektrárny FVE Tuchlovice, toho času v soudním řízení.
 1. Statut Venture capital fond pak znamená, že se jedná o vysoce rizikový typ investování, který za normálních okolností vedou seniorní manažeři s mnoha desetiletými zkušenostmi v investování.
III. Právní kvalifikace shora popsaných skutkových okolností
 1. Trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 trestního zákoníku se dopustí ten, kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou. Za takovýto čin bude pachatel potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo způsobí-li takovým činem značnou škodu. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
 1. Objektem trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku jsou majetková práva v nejširším smyslu. Předmětem útoku je zde cizí majetek, a to nejen věci, ale též další majetkové hodnoty. Majetkem ve smyslu tohoto ustanovení se rozumí souhrn všech majetkových hodnot, tj. věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot. Jinými právy jsou např. majetková práva autorů, výkonných umělců a dalších nositelů práv souvisejících s právem autorským, obchodní podíly ve společnostech a členské vklady v družstvech. Za penězi ocenitelné jiné hodnoty lze považovat např. předměty průmyslového vlastnictví, programové vybavení počítače, know-how. Škoda se obecně chápe jako újma, která nastala a projevuje se v majetkové sféře poškozeného (ve zmenšení jeho majetku nebo v ušlém zisku), tedy škodou se rozumí nejen zmenšení dotčeného opatrovaného nebo spravovaného majetku, ale i nedostatek přírůstku na něm. S ohledem na formulaci „…tím jinému způsobí škodu…“ v § 220 odst. 1 trestního zákoníku zákon nevyžaduje, aby byla škoda způsobená jen na cizím spravovaném majetku, ale může jít o jakoukoli další škodu způsobenou porušením povinnosti opatrovat nebo spravovat majetek, tedy i na majetku třetí osoby.
 1. Povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek mají osoby, které jsou povinny spravovat (zařizovat) záležitosti jiných osob, pokud je v tom zahrnuta i povinnost péče o jejich majetek nebo nakládání s ním. Taková povinnost může být uložena některým ustanovením zákona nebo určitou smlouvou. Povinnost může být formulována též jako péče o majetek, péče řádného hospodáře, odborná péče, náležitá péče, obhospodařování majetku, nakládání nebo hospodaření s majetkem, právo činit úkony s majetkem, převádět ho, obchodovat s ním investovat ho atd. Vznik uvedené povinnosti, zejména nastává-li přímo ze zákona, není podmíněn svěřením majetku zvláštním aktem do péče (dispozice) pachatele.
 1. ÚOCHB AV ČR vvi, jako veřejná výzkumná instituce podle § 2 zákona o veřejných výzkumných institucích je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory.
 1. Podle ustanovení § 28 odst. 8 zákona o veřejných výzkumných institucích může veřejná výzkumná instituce sama nebo společně s jinými osobami založit jinou právnickou osobu nebo založit sdružení s jinými právnickými či fyzickými osobami nebo do takového sdružení vstoupit pouze za účelem využívání výsledků své výzkumné činnosti. Veřejná výzkumná instituce může provést peněžitý či nepeněžitý vklad, včetně nemovitých věcí vložených do veřejné výzkumné instituce zřizovatelem, do jiné právnické osoby nebo jinak úplatně nabýt majetkovou účast v jiné právnické osobě pouze v případě, že tato právnická osoba provádí výzkum a vývoj nebo využívá výsledky hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce.
 1. Podle důvodové zprávy k zákonu o veřejných institucích vychází tato úprava ze zásady, že veškerý hmotný a nehmotný majetek veřejné výzkumné instituce musí sloužit především výzkumu, popřípadě další nebo jiné činnosti veřejné výzkumné instituce.
 1. Přestože ustanovení § 28 odst. 8 zákona o veřejných institucích stanoví, že veřejná výzkumná instituce může sama nebo společně s jinými osobami založit jinou právnickou osobu nebo založit sdružení s jinými právnickými či fyzickými osobami nebo do takového sdružení vstoupit, zákon tuto možnost omezuje podmínkou, že toto může veřejná výzkumná instituce učinit pouze za účelem využívání výsledků své výzkumné činnosti.
 1. Nicméně za situaci, kdy ÚOCHB AV ČR vvi založila společnost IOCB TECH s.r.o., a ta následně založila společnost i&i Prague, s.r.o., která nyní (dle dostupných informací) zakládá Venture capital fond, je jakákoliv možnost kontroly veřejnosti i ÚOCHB AV ČR vvi nad jednáním společnosti i&i Prague, s.r.o. a na způsobu využívání výsledků výzkumné činnosti ÚOCHB AV ČR vvi podle názoru oznamovatele naprosto vyloučena. Nyní v důsledku popsaného tedy může bez jakékoliv veřejné kontroly, netransparentně a bez jakýchkoliv zákonných limitů, tedy dle zcela volného a ničím a nikým nekontrolovaného osobního uvážení, oznamovateli neznámá osoba, poskytovat veřejné prostředky dalším neznámým třetím osobám, a to podle svého uvážení. Tento stav je zjevně protiprávní.
IV. Žádost dle § 158 odst. 2 trestního řádu
 1. Podle ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu je policejní orgán povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit veškerá potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění pachatele.
 1. Oznamovatel samozřejmě nemůže jednoznačně tvrdit, že se shora jmenovaná společnost (či další oznamovateli neznámé osoby) dopustila výše popsaným jednáním uvedeného trestného činu, nicméně je zde podezření, které bude muset být ze strany orgánů činných v trestním řízení prověřeno. Oznamovatel je připraven doplnit předmětné podání a sdělit případné další informace, jestliže potřebu takového doplnění policejní orgán shledá.
 1. Oznamovatel tímto současně žádá, aby byl ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 trestního řádu písemně do jednoho měsíce vyrozuměn o učiněných opatřeních.

Mgr. Martin Doleček
advokát v plné moci