Podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Na  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) byl podán podnět k zahájení Řízení, jehož předmětem je možné porušení předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, k čemuž mohlo dojít v rámci struktury institucí a firem ÚOCHB, IOCB TEC a i&i Prague a dále podezření z možného obcházení právní úpravy veřejných zakázek.

(…)

Dne 1. 12. 2009 uzavřel ÚOCHB se společností IOCB TECH Smlouvu o spolupráci (dále jen jako „Smlouva o spolupráci“), kterou mimo jiné:

  • se IOCB TECH zavázala provádět pro ÚOCHB správu duševního vlastnictví;
  • ÚOCHB udělil společnosti IOCB TECH výhradní právo zastupovat ÚOCHB při vyhledávání obchodních či výzkumných partnerů ÚOCHB v souvislosti s využitím duševního vlastnictví, včetně práva vyjednávat licenční smlouvy;
  • se strany dohodly na podmínkách, za kterých bude společnost IOCB TECH zakládat další právnické osoby pro využití duševního vlastnictví ÚOCHB;
  • se strany dohodly na tom, že za její činnost podle Smlouvy o spolupráci náleží společnosti IOCB TECH odměna ve stanoveném podílu na příjmech ÚOCHB ze všech licenčních smluv uzavřených na využití duševního vlastnictví ÚOCHB (a to jak smluv uzavřených před uzavřením Smlouvy o spolupráci, tak i po něm).

Důkaz: Smlouva o spolupráci ze dne 1. 12. 2009 mezi ÚOCHB a IOCB TECH (dříve IOCB TECH s.r.o.).

ÚOCHB je veřejným zadavatelem a je proto povinen zadávat veřejné zakázky podle příslušné právní úpravy zadávání veřejných zakázek, tj. v současné době podle zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“), v roce 2009, v době uzavřením Smlouvy o spolupráci, byla pak tato úprava obsažena v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen jako „ZVZ“).

(…)

Je proto zřejmé, že v daném případě došlo zavedením spolupráce mezi ÚOCHB a IOCB TECH na základě Smlouvy o spolupráci a činnosti IOCB TECH na základě této Smlouvy o spolupráci (která aktivně probíhá od roku 2009 do současné doby), ke zjevnému porušení předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, když ÚOCHB jako zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem, když neprovedl zadávací řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož pokud by ÚOCHB postupoval v souladu se zákonem a dodržel postup stanovený zákonem, rozšířil by tím okruh potenciálních dodavatelů, od kterých by mohl obdržet výhodnější nabídky.